js移除Array中指定元素

2020年11月19日 149点热度 0人点赞 0条评论

首先需要找到元素的下标:

var array = [2, 5, 9]; 
var index = array.indexOf(5);

使用splice函数进行移除:

if (index > -1) { 
    array.splice(index, 1); 
}

该文章来源于:https://blog.csdn.net/hanglife/article/details/90207853

东泰

这个人很懒,什么都没留下

文章评论