vue内容省略表示(超过15位显示...)

29人浏览 / 0人评论

这个字段内容省略是需要vue的过滤器,这个也比较简单,如果没接触过的,可以看一下vue过滤器

需要设置省略的字段加上方法(通过|做出来)

<p class="title" >{{渲染的字段 | ellipsis}}</p>

 

vue.js过滤方法

filters: {
  // 版本号显示12位,超过12位显示...
  ellipsis: function(value) {
    if (!value) return "";
    if (value.length > 25) {
      return value.slice(0, 25) + "...";
    }
    return value;
  }
},

全部评论